Helsinki Shipyardin yhteistyökumppaneiden toimintaperiaatteet

Helsinki Shipyard haluaa rakentaa pitkäkestoisia toimittajasuhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja hyvään liiketoimintatapaan koko ketjun osalta.

Helsinki Shipyard edellyttää yhteistyökumppanien noudattavan toiminnassaan seuraavia toimintaperiaatteita:

1. Laki

1.1 Yhteistyökumppani noudattaa soveltuvia paikallisia ja kansainvälisiä lakeja, sääntöjä ja sopimuksia.

2. Etiikka

2.1 Yhteistyökumppanien on noudatettava työlainsäädäntöä

2.2 Yhteistyökumppanit eivät hyväksy lahjontaa tai korruptiota

3. Työvoima

3.1. Ihmisoikeudet ja syrjintä

Yhteiskumppani kunnioittaa ja tukee ihmisoikeuksia. Yhteistyökumppanin ei tule sallia toiminnassaan minkäänlaista ikään, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, poliittiseen mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää tai ahdistelua ja kiusaamista.

3.2. Palkkaan ja työoloihin liittyvät vaatimukset

Yhteistyökumppani ei käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa. Yhteistyökumppani maksaa kaikille työntekijöilleen vähintään lain tai soveltuvan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Työajoissa tulee noudattaa lakien tai soveltuvien työehtosopimusten mukaisia vaatimuksia. Yhteistyökumppanin tulee noudattaa soveltuvia työlupakäytäntöjä ja työntekijöiden pätevyysvaatimuksia. Yhteistyökumppanin työntekijöillä on järjestäytymisvapaus sekä vapaus perustaa tai liittyä ammattiliittoon.

3.3. Työterveys ja – turvallisuus

Yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan yleisiä ja Helsinki Shipyard Oy:n työturvallisuussääntöjä ja -ohjeita ja huolehtii työntekijöidensä tarpeellisesta koulutuksesta ja opastuksesta.

4. Ympäristö

4.1 Yhteistyökumppanin tulee noudattaa ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja säädöksiä ja huolehtia asianmukaisten lupien ja lupaehtojen noudattamisesta.

4.2 Yhteistyökumppani pyrkii edistämään toiminnallaan materiaalien, raaka-aineiden, energian ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja minimoimaan syntyvää jätettä ja hiilijalanjälkeä. Yhteistyökumppani pyrkii huolehtimaan päästöjen vähentämisestä ja torjumisesta.

4.3 Yhteistyökumppani huolehtii osaltaan siisteydestä niin, että turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset täyttyvät.

5. Toimitusketjun hallinta ja läpinäkyvyys

Helsinki Shipyard edellyttää yhteistyökumppaneiltaan läpinäkyvyyttä koko toimitusketjun osalta. Helsinki Shipyard valitsee yhteistyökumppaninsa tasavertaisin perustein kilpailuttamalla, ja edellytämme samoja perusteita myös yhteistyökumppaneidemme omien kumppaneiden valinnassa. Toimintatapojen on oltava Helsinki Shipyard vaatimusten mukaisia.

Yhteistyökumppani ei saa ketjuttaa toimituksia ilman Helsinki Shipyardin kirjallista suostumusta. Mikäli lupa myönnetään, on varmistettava, että käytetyt toimittajat ja alihankkijat noudattavat samoja periaatteita aina alkuperään saakka. Periaatteiden laiminlyönneistä on välittömästi ilmoitettava Helsinki Shipyardille.

Helsinki Shipyardilla on oikeus suorittaa valvontaa toimintaperiaatteiden noudattamisen takaamiseksi.

Helsinki Shipyardin yhteistyökumppanit ja muut siihen sopimussuhteessa olevat osapuolet ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta (2016/679). Asetuksen vastainen menettely katsotaan sopimusrikkomukseksi, josta aiheutuneet vahingot sopimusosapuoli on velvollinen korvaamaan Helsinki Shipyardille. Helsinki Shipyardin ja yhteistyökumppanin välisessä sopimuksessa yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan näitä toimittajaperiaatteita ja noudattamaan sopimuksen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä. Mikäli toimintaperiaatteita rikotaan, Helsinki Shipyardilla on oikeus purkaa sopimus.